Vydanie 12.08

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zoznam modulov verzie 12.8

Moduly a verzie SPIN2 Číslo verzie Dátum verzie Skripty generované k dátumu
Spoločné MAIN 12.8.20.1 19.09.2012 Verzia 8.28 po 23.09.2012
Evidencia majetku EMO 12.8.20.35 27.09.2012
Administrátor ADM 12.8.20.42 24.09.2012
Pošta RSD 12.8.20.40 19.09.2012
Logistika SOF 12.8.20.33 19.09.2012
Pokladňa PKL 12.8.20.45 19.09.2012
Pohľadávky a záväzky PAZ 12.8.20.38 19.09.2012
Účtovníctvo UCT 12.8.20.23 19.09.2012
Bankové operácie BAN 12.8.20.51 19.09.2012
Pozor

PRED SPUSTENÍM VERZIE 12.8 JE POTREBNÉ MAŤ NA POČÍTAČI NAINŠTALOVANÝ .NET FRAMEWORK 4

Net framework4.png


inštalačné balíky .NET FRAMEWORK 4 sa dajú stiahnuť napr. tu: |Microsoft .NET Framework 4 (Standalone Installer)

Pozor

V PRÍPADE, ŽE POUŽÍVATE MODULY PAZ A POŠTA, je potrebné po synchronizácii databázy, spustiť skripty prostredníctvom tzv. Inštalátora.
Inštalátor s popisom nájdete na FTP
V *.zip súbore jednotlivých modulov (momentálne RSD a PAZ) je adresár Skripty. Zip z tohto adresára nakopírujte do ..\Instalator\Verzie\..

Spôsob získania verzie

Stiahnutím z ftp servera

Nové verzie jednotlivých modulov použitelné pre aktualizáciu na klientských PC pomocou programu Spin2Update sú k dispozícii na FTP

Inštalačný program na prvotnú inštaláciu SPIN2 12.8 je na FTP

Popis podporovaných operačných systémov a platforiem

V súčasnosti podporované platformy operačných systémov pre prevádzkovanie IS SPIN sú:

 • Microsoft Windows XP (Professional Edition) SP3 a vyšší
 • Microsoft Windows Vista Business a vyšší
 • Microsoft Windows 7 Business a vyšší , 32-bit aj 64-bit

Podporovaná platforma databázy je

 • Oracle 10g a vyššie (minimálne 10.2.0.5)
 • Oracle 11g

Podporovaná platforma klientského SW pre spoluprácu IS SPIN s databázou Oracle (Oracle klient) je 11g, 10g pre databázy verzie 10g.

Popis noviniek a úprav jednotlivých modulov

Spoločné prostriedky

Nové funkčnosti

Check32.png Vo verzii sú optimalizované okná, aby sa otvárali rýchlejšie.

Aktualizácia SPIN2 pomocou SPIN2Update

SPIN2Update slúži na pravidelnú a automatickú aktualizáciu SPIN2 na klientskom počítači. Postup:Inštalácia a aktualizácia SPIN2

Nový vzhľad - Pás s nástrojmi

Check32.png Pás s nástrojmi je navrhnutý tak, aby umožňoval rýchlo nájsť všetky voľby a číselníky, ktoré sa týkajú daného modulu. Voľby sú usporiadané v logických skupinách, ktoré sú zobrazené na kartách. Vo verzii 12.08 pás s nástrojmi nahradil bývalé ponuky v hlavnom okne do verzie 12.05.

Spolocne pas s nastrojmi.png

Rýchle voľby, ktoré ste mali popridávané v záložke Obľúbené po novom sú zobrazené na paneli s nástrojmi Rýchla voľba
Spolocne rychla volba klasika.png Spolocne rychla volba ribbon.png


Voľby z pôvodnej ponuky Program zobrazia sa po potvrdení loga HELIOS SPIN2 v ľavom hornom rohu
Spolocne volba program klasika.png Spolocne volba program ribbon.png
Nový vzhľad - Ovládanie

Check32.png Karta modulu obsahuje všetky voľby prehľadne zobrazené, po kliknutí na šípku v pravom rohu sa rozvinie menu s číselníkmi pre daný modul.

Spolocne ciselniky v ribbon menu.png


Pridanie menu do panela s nastrojmi Rýchly prístup

Check32.png Najčastejšie používané voľby menu si môžete uložiť do panela s nástrojmi Rýchly prístup. Kurzorom myšky sa nastavíte na voľbu menu a potvrdíte pravé tlačítko na myške, z ponuky potvrdíte Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Spolocne pridanie do rychlej volby.png


Tlač údajov, export do xls, pdf

Akcie na tlač a export údajov z okna sú uložené pod logom Helios SPIN2 v ľavom hornom rohu

Spolocne ribbon menu akcie na xport.png

Pozor Akcie z okna údajov, tlač, export do PDF, EXCEL po pridaní do panela s nástrojmi Rýchla voľba sa neukladajú, sú zobrazené len počas otvoreného okna s údajmi, po zatvorení sa z Rýchlej voľby odstránia

Majetok

Nové funkčnosti

Check32.png Operatívna evidencia. Do menu Operatívna evidencia sú dopracované podmenu

V okne je možnosť výberu Prehľad stavu majetku a Pohybov, Príslušenstva

 • Skupinové zmeny OE-V tomto okne je možné vykonávať zmenu na všetkých alebo označených predmetoch
  • Záložka Zmena-V hornej časti okna nastavíte prepínač , či chcete vykonať zmenu pre označené predmety alebo pre všetky predmety. Následne kliknete na začiarkávacie políčko pri tých parametroch, ktoré chcete zmeniť. Po zakliknutí sa zablokované pole uvoľní a môžete zadať požadované hodnoty.
  • Záložka Vyradenie.-V tejto záložke môžete vyradiť riadne odpísaný majetok z evidencie. Je potrebné vyplniť Dátum vyradenia. Pre majetky sa vygeneruje príslušný pohyb vyradenie riadne.

Umožňuje zaúčtovať pohyby a uzavrieť obdobie. V tomto okne je možná zmena aktívneho obdobia.

 • Okno Pohyby, formuláre.

V okne Pohyby OE sú zapracované formuláre pre nahrávanie pohybov.

Pošta

Nové funkčnosti

Check32.png Možnosť vytvárania preberacej podpisovej zostavy pre prijatú doporučenú poštu použitím akcie "Zostavy".

Check32.png Možnosť nastavenia automatického exportu hlavičky dodávateľskej faktúry po zápise dodávateľskej faktúry do modulu Pošta.

Check32.png Možnosť prenosu Typu daňového dokladu, ak je firma dodávateľ, je platcom DPH a ak je daňový doklad s DPH.


Zostava k podpisovaniu doporučenej pošty "Preberací protokol" definovaná cez "Jasper"

Check32.png Pre použitie podpisovej zostavy "Preberací protokol" pre prijatú poštu je potrebné, aby bol používateľ nastavený v okne "Prijatá pošta - Pošta spolu", kde použitím akcie "Zostavy", do dialógového okna zadá dátum, pre ktorý potrebuje vytvoriť preberací protokol prijatej pošty a program vytvorí zodpovedajúcu podpisovú preberaciu zostavu pre konkrétny zadaný deň a oddelenie.

Preberacia zostava1.jpg

Preberacia zostava.jpg

Zostava je vytvorená tak, že sa na každom jednotlivom liste nachádza uvedené každé oddelenie zvlášť. Po vytvorení zostavy môžete zostavu vytlačiť použitím akcie "Tlačiť".

Automatický export dod.faktúry do fakturácie

Check32.pngPri používaní automatického exportu dodávateľských faktúr z pošty do fakturácie sa exportuje aj typ daňového dokladu , ktorý je možné ďalej editovať alebo opraviť vo fakturácii.

Check32.png Typ daňového dokladu sa prenesie z údajov v pošte len v prípade že firma je dodávateľ a je platcom DPH a súčasne daňový doklad musí byť s DPH.To znamená , že výsledná vyexportovaná hlavička faktúry musí byť daňovým dokladom.

Posta novinky1281.jpg

Logistika

Nové funkčnosti

Check32.png Väzby medzi evidenciami na pravý klik. Kliknutím do riadku záznamu sa zobrazí menu, zoznam zväzbených dokladov. V stĺpcoch ako Firma (Dodávateľ/Odberateľ), je možné prejsť na záznam v číselníku firiem a podobne.

Sof2.jpg

Pozor Upozornenie: Táto funkčnosť bude v budúcnosti spoplatnená.

Check32.png Vo verzii sú optimalizované okná, aby sa otvárali rýchlejšie.
Check32.png Vrátenie DPH z daňových dokladov pre členské štáty EÚ.
Check32.png Upravené formuláre – rozdelenie do logických častí, niektoré menej používané časti sú schovávacie.

Sof1.jpg

Check32.png Ikony súvisiacich číselníkov vo formulároch. Ak používateľ potrebuje v rozpísanom formulári doplniť niektoré záznamy do číselníkov (OŠ, EO, produkt, firma a pod.), klikne na ikonu vedľa poľa. Otvorí sa okno číselníka a po úprave či zadefinovaní nového záznamu je ho možné použiť v rozpracovanom formulári.

Sof3.jpg

Check32.png Prevodky – v okne Výdajok

Check32.png Fakturácia – možnosť pridať stĺpce s informáciami o položke saldokonta (Údaje o PS)


Check32.png Nové okná so štandardnými akciami a záložkami:

 • Predajná objednávka
 • Nákupná objednávka
 • Žiadanka
 • Uzávierka
 • Obstarávacie náklady
 • Odberateľská faktúra za ÚZO - Nezaúčtované úroky z omeškania
 • XML import faktúr
 • Import ISDOC faktúr (položka menu prístupná na setup)
 • Certifikovaná pokladňa, fiškálny modul
 • Produkt info

Check32.png Nové akcie:

 • Žiadanka – Generovanie výdajky
 • Predajná objednávka – Generovanie dodacieho listu
 • Príjemka – Dodací list
 • Výdajka – Text EP
 • Výdajka – Import žiadanky
 • Dodací list – Text EP
 • Príjemka – Text EP
 • Odberateľská faktúra – Generovanie pokladničného dokladu
 • Odberateľská faktúra – Zmena kurzu podľa úhrady
 • Odberateľská faktúra – XML export
 • Odberateľská faktúra-zálohová – XML export
 • Dodávateľská faktúra – XML export
 • Dodávateľská faktúra-zálohová – XML export
 • Produkt – Hromadné zaradenie skladových kariet
 • Príjemka – Faktúra (viditeľná aj na položkách)
 • Žiadanka – Rezervácia kusová
 • Predajná objednávka – Faktúra
 • Nákupná objednávka – Faktúra
 • Odberateľské faktúry – Export ISDOC (akcia prístupná na setup)
 • Predajná objednávka – Nákupná objednávka
 • Žiadanka – Nákupná objednávka
 • Nákupná objednávka – Export PR
 • Nákupná objednávka – Import PO-ŽI
 • Žiadanka – Import PO-ŽI

Check32.png Nové záložky:

 • Výdajka – Vydané
 • Organizačná štruktúra – Väzba OŠ-EO
 • Faktúry k prijatej/uhradenej platbe - Platby bez faktúry k prijatej/uhradenej platbe a Otvorené faktúry k prijatej/uhradenej platbe:

Záložka Platby bez faktúry k prijatej/uhradenej platbe obsahuje prijaté/uhradené zálohové platby, z ktorých nie je vytvorená faktúra k prijatej/uhradenej platbe. Záložka Otvorené faktúry k prijatej/uhradenej platbe obsahuje faktúry k prijatej/uhradenej platbe, z ktorých nie je vytvorený DD2, resp. je vytvorený len čiastočne.

 • Číselník skladov – Časová platnosť skladov. Platnosť skladov sa už nastavuje len v tejto záložke, nie zaškrtávacím políčkom v prvej záložke (to sa nastavuje na základe časovej platnosti). Pri prechode zo SPIN1 na SPIN2 je potrebné spustiť skript, ktorý naplní časovú platnosť skladov. Rovnako pri zadaní nového skladu cez SPIN1 aj po spustení tohto skriptu. Odporúčame nové sklady zakladať už v SPIN2, resp. novým skladom zadefinovať aj časovú platnosť.
 • Žiadanka – Výdajka
 • Predajná objednávka – Vybavenosť obj.
 • Produkt – DPH
 • Príjemka, Výdajka, Dodací list – Sériové čísla

Drobné úpravy

 • Do záložky Prehľad vo všetkých faktúrach bol pridaný stĺpec Označenie dodávky.
 • Doplnené štandardné zostavy nad okno Príjemky.
 • Doplnená zostava do záložky Iné doklady v okne Odberateľská faktúra zálohová.
 • Uvoľnená editácia rekapitulácie faktúr.
 • Akcia Faktúra v okne Príjemiek bola upravená – používateľ môže editovať niektoré údaje ešte pred zápisom faktúry. Predchádzajúca funkčnosť vytvárala doklad faktúry automaticky bez používateľského zásahu.
 • Počet dní splatnosti sa doťahuje do faktúr z odberateľa/dodávateľa (číselník firiem).
 • Dopracované automatické prepínanie do položiek po zápise hlavičky dokladu.
 • Zapracovanie MJ3 do položiek predajnej objednávky.

Pokladňa

Nové funkčnosti

check32.png Nové okno Pohľadávky a záväzky súkromných osôb

POKL PZ SO.jpg
Zaevidované pohľadávky a záväzky súkromných osôb sa zobrazia podľa zadefinovaného dátumového intervalu. Po akcii Pridať v editovacom formulári si vyberte, či chcete zaevidovať pohľadávku alebo záväzok a vypíšte ostatné údaje.
POKL PZ SO 1.jpg


Check32.png Doplnený údaj o Dátume PS a Type dátumu PS do okna Pokladničný doklad, záložka Položky PD

POKL PD.jpg
Tieto údaje boli doplnené v príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch (v pokladničnej knihe vedenej v tuzemskej aj v cudzej mene) a v prípade, že účet je saldokontne sledovaný.

Check32.png Pri vytváraní novej položky pokladničného dokladu sa do pola Názov predĺňa text z Účel PD - údaj vyplnený na hlavičke pokladničného dokladu.

POKL Text.jpg

Check32.png Pribudli väzby medzi evidenciami na pravý klik. Kliknutím do riadku záznamu sa zobrazí menu, zoznam zväzbených dokladov. V stĺpcoch ako Firma (Dodávateľ/Odberateľ), je možné prejsť na záznam v číselníku firiem, zo stĺpca PS je možné prejsť na dodávateľskú/odberateľskú faktúru a podobne.
POKL PD vazba.jpg

Pohľadávky a záväzky

Check32.png Nové funkčnosti

Pribudla nová možnosť generovať pohľadávky a záväzky k poslednému dňu v mesiaci.

PAZ Generovanie1.jpg

V ostatných oknách ako Prehľad pohľadávok a záväzkov, Prehľad pohľadávok, Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti, Prehľad záväzkov a Prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti pribudol vyberač na výber obdobia ku ktorému chcete zobraziť prehľady.

PAZ Obdobia.jpg

Účtovníctvo

Nové funkčnosti

Check32.png Doplnená možnosť evidovať doklady v okne Daňové doklady účtované cez interné doklady za účelom vrátenia daní z krajín EÚ. Podmienkou je existencia druhu daňového dokladu s označením Vrátenie DPH z EÚ a výber tohto druhu daňového dokladu na hlavičke Interného daňového dokladu.

UCT Vratenie DPH 1.jpg

Následne máte možnosť evidovať daňové doklady v cudzej mene.

Check32.png Nové okno Rýchle párovanie AÚ

UCT Rychle Parovanie 1.jpg

Predstavuje vytvorenie možnosti jednoduchého spájanie účtovných položiek pomocou ľubovoľného párovacieho textu. Ide o jednoduche odsúhlasenie zostatkov jednotlivých účtov.

Check32.png Hlavná kniha akcia Preúčtuj Akcia Preúčtuj umožní vybrať viac záznomov z hlavnej knihy a preúčtovať ich zostatky na iný účet.

Check32.png Doplnené pohľady v okne Prezeranie saldokonta V uvedenom okne boli doplnené pohľady: - Podrobné - Podrobné účtovný pohľad k dátumu - Sumárne

Check32.png Doplnené zostavy:

 • r_uct_hvos_su" HVOŠ - SÚ (súčet) nad okno Hospodárske výsledky OŠ
 • r_uct_dd_koef_prepoctu_eu nad oknom Daňové doklady na daňových priznaniach
 • r_uct_dd_koef_prepoctu_ucet_eu nad oknom Daňové doklady na daňových priznaniach
 • r_uct_uctovnydoklad_sum_au_mdd nad oknom Účtovný doklad


Check32.png Upravené okno Prehľad pohybov analytických účtov Je doplnený stromový a tabuľkový pohľad okna. Položky jednotlivých analytických účtov sa načítavajú rozbalené.

Check32.png Upravené okno Položky dňového dokladu, Počiatočné stavy saldokont

Check32.png Pri vytváraní novej položky interného účtovného dokladu a interného daňového dokladu sa do položiek preberá text z hlavičky dokladu

UCT Text.jpg


Check32.png Pribudli väzby medzi evidenciami na pravý klik. Kliknutím do riadku záznamu sa zobrazí menu, zoznam zväzbených dokladov. V stĺpcoch ako Firma (Dodávateľ/Odberateľ), je možné prejsť na záznam v číselníku firiem, z okna Účtovný doklad, stĺpec Evidenčné číslo faktúry je možné prejsť na dodávateľskú/odberateľskú faktúru a podobne.