Systémové požiadavky - Inštalácia

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Systémové požiadavky SPIN2

Na tejto stránke sú napísané minimálne systémové požiadavky pre bežné používanie SPIN aplikácie. V skutočnosti sa požiadavky môžu líšiť v závislosti od veľkosti databázy, množstva dát a vyťaženia. Odporúčame používať hardvér a softvér s vyššími špecifikáciami pre dosiahnutie optimálnej výkonnosti a používateľského zážitku.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky edície (napr. Standard, Pro, Essentials, ..) operačných systémov sú podporované. 64-bitové operačné systémy sú vyžadované.

Klientsky počítač (aplikácia SPIN2)

Systémové požiadavky

 • Operačný systém: Windows 10 alebo vyšší
 • Pamäť: 8 GB RAM alebo viac
 • Voľné miesto na disku: 4 GB
 • nainštalovaný .NET Framework: 4.8

Podporovaná veľkosť písma

Podporovanou veľkosťou písma je „**100% velkost**”. Možné meniť v Settings->Display->Scale and layout.

Export do PDF

Windows musí mať nainštalovanú tlačiareň s názvom **Sybase DataWindow PS**. postup inštalácie:

 • Lokálna
 • Port: FILE /Print to File/
 • Generic – MS Publisher Imagesetter /posledná/
 • Printer name zmeniť na **Sybase DataWindow PS**

Podpora Crystal reports zostáv

Pre korektný chod je potrebné vykonať tieto kroky:

 1. Odinštalovať všetky verzie Crystal reports (CR) z počítača
 2. Nainštalovať verziu CR potrebnú pre SPIN2 (ftp://ftp.datalock.sk/produkty/spin2/CRYSTAL_REPORTS/CR_SPIN2)

Databázový server

Aktuálne podporovaná verzia databázy je Oracle 19c. Databáza môže byť nainštalovaná na Windows alebo Linux serveri.

Windows databázový server

Podporované verzie operačného systému: Windows server 2019 - 2022


Linux databázový server

Podporované verzie operačného systému: Oracle Linux alebo Red Hat Enterprise Linux verzie 7.5 a vyššie alebo 8 a vyššie.

Linux verzia 9 aktuálne nie je podporovaná.

Veľkosť SWAP priestoru by mal byť rovný celkovej alokovanej RAM pamäte celému prostrediu. V prípade ak má prostredie alokovaných viac ako 16GB RAM, SWAP postačuje byť rovný 16GB z pohľadu databázových požiadaviek na systém.


Požiadavky na hardvérové zdroje

Ide o minimálne požiadavky pre nového zákazníka s veľkosťou databázy do 50 GB kde sa predvolene ráta s týždňovou lokálnou retenciou na databázové zálohy. Konkrétne požiadavky by mali vychádzať zo vstupnej analýzy vzhľadom k plánovanej veľkosti riešenia a špecifickým požiadavkám zákazníka na RPO (*maximálna povolená strata dát*) a RTO (*rýchlosť obnovy systému po kritickom incidente*).

Veľkosť sieťového úložiska závisí od požiadaviek zákazníka na retenciu databázových záloh mimo databázového prostredia.

Požiadavky sú len čisto pre samotnú databázu, ktorá ráta s dostupnými zdrojmi na prostredí. Pri návrhu požiadaviek na celkové prostredie je potrebné rátať s požiadavkami na samotný operačný systém ako aj s požiadavkami na ďalšie aplikácie, ktoré by na prostredí mali popri databáze bežať.

 • vCPU - 2
 • RAM - 6 GB
 • Diskový priestor - 180 GB
Ďalšie odporúčania
 • Prostredia pre dodávané riešene by mali byť dedikované so 100% rezervovanými hardvérovými zdrojmi.
 • Pri celkových požiadavkách na celé prostredie je potrebné brať do úvahy, aby všetky databázy / aplikácie bežiace na prostredí využívali maximálne 80% celkovej alokovanej RAM pamäti.
 • Je odporúčané, aby rýchlosť diskového úložiska bola aspoň 2 000 IOPS. Rýchlosť diskových operácii je možné zvýšiť konfiguráciou diskov do RAIDu alebo využitie samotného diskového poľa. V prípade RAID konfigurácie je odporúčaný RAID 10 (1+0), opačný prípad je RAID 5.


Všeobecné požiadavky:

Antivírusový program

Antivírusový program môže spôsobovať rôzne komplikácie pre databázu a to hlavne v dôsledku skenovania súborov čo môže spôsobiť výkonnostné problémy, padnutie alebo dočasné pozastavenie databázy. Je odporúčané buď z kontroly antivírusovým programom vylúčiť celú databázovú priečinkovú štruktúru alebo odkomunikovať si s výrobcom antivírusového programu jeho nastavenie na kontrolu databázovej priečinkovej štruktúry, ktorá nebude ovplyvňovať funkčnosť a ani beh samotnej databázy.

Licenčné podmienky Oracle

SPIN využíva databázový systém od spoločnosti Oracle. Licenčné podmienky pre Oracle databázu závisia od zakúpenej Oracle licencie s čím súvisia odpovedajúce CPU limitácie. V rámci databázovej licencie Standard Edition 2 (SE2) NUP je limitácia na maximálne dva CPU sockety fyzického servera, na ktorom bude bežať databázový systém. Ak by server mal byť súčasťou klastrového riešenia, je potrebné aby licencia bola zakúpená na všetky fyzické servery obsiahnuté v klastrovej konfigurácii.

Ďalšie požiadavky

Za účelom inštalácie databázy je potrebné vzdialené pripojenie s účtom s admin právami, v prípade Linuxového prostredie je potrebný účet s plnými sudo právami.

Systém ráta s požadovanými zdrojmi (CPU, RAM a diskový priestor), ktoré je potrebné aby boli dostupné inak to ovplyvní výkon nasadeného riešenia. **Dostupné zdroje neznamená, že celkové prostredie má iba toľko zdrojov ako je v návrhu uvedené ale, že dané zdroje sú dostupné pre databázu bez ohľadu čo všetko ostatné beží na danom prostredí.**

Povolenie sieťovej komunikácie medzi databázovým prostredím a aplikačným / klientskym prostredím, ide o TCP port 1521.

Zálohovanie:

Dáta zo SPIN aplikácie sú uložené v databáze čo tvorí najdôležitejšiu časť celého systému, o ktorú je potrebné sa starať a pravidelne zálohovať. Pravidelná záloha databázy je jednou z najdôležitejších častí v rámci dodávaného riešenia čo zabezpečuje ochranu pred užívateľským, softvérovým alebo hardvérovým problémom. Bez platnej zálohy nie je možné systém obnoviť alebo vytvoriť dočasné prostredie z určitého obdobia na rôzne účely. Retencia zálohovania je jej nastavanie ako dlho je požadované zálohy skladovať čo si určuje zákazník na základe firemných štandardov. Databáza sa predvolene zálohuje na dennej báze a ukladá lokálne s retenciou týždeň. Je veľmi dôležité zálohy databázy zálohovať aj na externé úložisko mimo prostredia (*sieťové alebo cloudové úložisko*) kde beží databáza a mať dáta chránené aj v prípade hardvérového problému.

Proxy server

Pre prípad, ak firma používa proxy server je potrebné nastaviť setup DL_WEB_PROXY - Nastavenie proxy adresy servera: zadá sa Adresa + ":"+port V úlohe NETSYST-2008 je skript **dl-ws(proxy).sql** - Povolenie databázovému balíku pristupovať k webovej adrese - upraviť skript podľa obrázka a spustiť


Aplikačný server

Systémové požiadavky

 • Všetky aktuálne podporované Windows Servery (Windows server 2019 - 2022)
 • .NET 6 Runtime
 • vCPU - 2
 • RAM - 6 GB (min. 2 GB voľných, určených pre SPIN)
 • Diskový priestor - 30 GB (voľných, určený pre SPIN)