Inštalácia a aktualizácia SPIN2

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Automatická preinštalácia od verzie 22.9

Od verzie 22.9 je možné nastaviť si automatickú preinštaláciu verzie programu SPIN2 na aktuálnu.


Automatickú preinštaláciu je možné nastaviť dvoma spôsobmi:

1. preinštalácia z adresára vo vlastnej sieti

2. preinstalácia cez API


1. Preinštalácia z adresára

Tento spôsob preinštalácie je založený na tom, že vo vlastnej sieti máte adresár, v ktorom sú preinštalačné súbory, ktorý je dostupný pre všetky počítače s programom SPIN2 a z tohto adresára sa SPIN2 preinštaluje.


Nastavenie

V okne Program / Nastavenie / Spoločné nastavenia / Systémové spoločné v setupe Umiestnenie inštalačných súborov ( DL_INSTALL_LOCATION ) si nastavíte cestu na adresár vo vlastnej sieti.

Setup je mandantne a používateľský nezávislý, teda nastavením je platný pre všetkých mandantov a všetkých používateľov.


Preinštalačný adresár


Adresár s preinštalačnými súbormi môže byť:

 • na lokálnom disku alebo
 • na namapovanom sieťovom disku alebo
 • na sieťovom disku, ktorý nie je namapovaný.


Štruktúra súborov vo vybranom adresári musí byť takáto:

 1. podadresár s názvom SPIN2 - obsahuje moduly novej verzie v tvare uct.zip, mzd.zip... . Pri informácii o novej verzii do tohto adresára z FTP nakopírujete z príslušnej verzie obsah adresára SPIN2. Po preinštalácii tu súbory môžu ostať až do najbližšej novej verzie.
 2. podadresár s názvom SETUP - obsahuje rozpakovaný spin-updater-client. Obsah tohto adresára sa nemení v závislosti od verzie.
 3. súbor spin2_content.xml - po avíze o novej verzii si tento súbor nakopírujete z FTP z adresára s najnovšou, resp. požadovanou verziou rovnako, ako pri adresári SPIN2.

Preinštalačný adresár: Preinst disk.png


Adresár Setup - rozpakovaný spin-updater-client: Preinst disk updater1.png


Po nastavení setupu a preinštalačného adreára sa každému používateľovi zobrazí informačný žltý riadok a môže si spustiť aktualizáciu.

2. Preinštalácia cez API

Preinštalácia cez API má základ v tom, že program cez API zistí, že na našom serveri je novšia verzia, ako máte nainštalovanú, a ponúkne vám možnosť ju nainštalovať.


Nastavenie

V okne Program / Nastavenie / Spoločné nastavenia / Systémové spoločné si nastavíte tieto setupy:

 • URL adresa umiestnenia SPIN.API (SPIN_API_BASE_URL) - vyplníte url adresu pre SPINAPI.

Setup je mandantne a používateľsky nezávislý.


 • Timeout pre SPIN.API HTTP requesty v sekundách; 0 = nekonečný timeout ( QASIDA_API_REQUEST_TIMEOUT ) - napr. 300 (sek), pokiaľ máte dlhú odozvu internetu, nastavte si timeout = 0.

Setup je mandantne nezávislý. Je používateľský.


Token

Aby bolo možné pripojiť sa na API, je potrebné vygenerovať token pre doménu Client update s kódom clientupd.

Okno Token sa nachádza v module Administrácia, sekcia API.

 1. V tomto okne najprv na záložke API doména pridáte doménu. Do formulára vyplníte Názov domény. Môže byť ľubovoľný, ale pokiaľ máte token aj pre iné domény odporúčame dať názov "Client update". Do položky Kód domény zadajte údaj clientupd.
 2. Potom na prvej záložke Token pridajte nový záznam a vyplňte názov tokenu a dátumy platnosti. Názov tokenu môžete dať opäť ľubovoľný. Dátumy platnosti môžete dať od aktuálneho dňa do 31.12.2999.
 3. Po zápise tokenu kliknite na záložku Povolení mandanti a pridajte jedného, ľubovoľného mandanta.
 4. Potom kliknite na záložku Povolené domény a pre tento token pridajte doménu, ktorú ste založili v bode 1, teda clientupd.
 5. Nakoniec sa vráťte na prvú záložku Token, rozkliknite token na opravu a kliknite na akciu Generovať. Do položky Token sa vygeneruje token, cez ktorý sa bude SPIN2 pripájať na API a overovať a sťahovať nové verzie.

Preinst API token.png


Keď máte nastavený setup a vygenerovaný token, používateľom sa pri zistení a stiahnutí novšej verzie zobrazí informačný žltý riadok "Aktualizácia k dispozícii".

Stiahnutú verziu si program ukladá do lokálkneho adresára C:\Users\meno.priezvisko\AppData\Local\Temp\QasidaClientUpdate.

Spustenie preinštalácie

Po nastavení jedného, alebo druhého spôsobu preinštalácie a znovuspustení programu, v prípade, že je k dispozícii novšia verzia, ako máte nainštalovanú, sa používateľom v programe zobrazí informačný žltý riadok Aktualizácie sú k dispozícii.

V tomto riadku máte možnosť kliknúť na:

 • nainštalovať - kliknutím sa spustí preinštalácia
 • zavrieť - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí, ale pri ďalšom spustení programu sa znova zobrazí
 • viac nezobrazovať - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí a zobrazí sa až pri ďalšej novej verzii programu.


Po potvrdení možnosti Nainštalovať za zatvorí program a otvorí sa preinštalátor, v ktorom môžete sledovať priebeh preinštalácie.

Po skončení preinštalácie sa automaticky otvorí prihlasovacie okno do programu a po prihlásení už pracujete v novej verzii.


Preinst zlty riadok.png


Po preinštalácii sa v adresári, v ktorom je nainštalovaný SPIN2, vytvorí podadresár INSTALL, ktorý bude obsahovať logovací súbor z preinštalácie reinstall.log a súbor spin2_content.xml, v ktorom je informácia o najnovšej nainštalovanej verzii.

Nastavenie SPIN2Update

SPIN2Update slúži na pravidelnú a automatickú aktualizáciu SPIN2 na klientskom počítači.

Program nájdete na FTP

V našom príklade, súbory z FTP nakopírujte do adresára C:\spin2update\ a na ploche vytvorte používateľovi odkaz na SPIN2Update.exe.

Pri prvom spustení odkazu si program vyžiada cestu, kde sa nachádza Inštalačný zdroj a Cieľový adresár

Aktualizacia 1.jpg

 1. Tlačidlo Moduly ponúka možnosť vybrať moduly ktoré sa majú nainštalovať pripadne preinštalovať


Aktualizacia 2.jpg


Tip Cieľový adresár: Odporúčame použiť adresár C:\spin2klient. Užívateľ SPIN2 musí mať plné práva (Read/Write) na tento adresár. Pre prípadných ostatných užívateľov operačného systému odporúčame obmedziť práva.
Error Nepoužívajte adresár PBDL, pretože nesprávnym použitím môže dôjsť k znefunkčneniu SPIN1 modulov.


Po stlačení klávesy Enter alebo kliknutí na koliesko sa vykoná inštalácia SPIN2. Po nainštalovaní sa automaticky spustí program SPIN2 a preinštalačný progam spin2Update zostane spustený, aby umožnil prezerať priebeh inštalácie.

Aktualizacia 3.jpg

Program je možné zavrieť červeným krížikom v pravom hornom rohu.

Info-Poznámka Pri ďalšom spustení spin2Update.exe program vykoná kontrolu súčastí SPIN2. Súbory, ktoré sú iné alebo sa nenachádzajú v zozname spin2_content.xml, program odloží do adresára C:\spin2klient\.thrash\spin2, rozbalí nové súbory, následne sa ukončí a spusti SPIN2.
Nové súbory z inštalačného zdroja *.zip ostávajú v adresáry C:\spin2klient\spin2
Error Pre uloženie zákazníckych knižníc pbl nepoužívajte adresár spin2\Module\PBL\, preinštalácia by ich presunula do adresára .thrash\spin2
Tip Odporúčame použiť vlastný adresár mimo adresára SPIN2 a cestu k nemu nastaviť v setupe DL_REPORTS_CUSTOM_FOLDER-Priečinok s definíciami vlastných zostáv


Ak potrebujete pridať nový modul, po spustení spin2update potvrďte tlačidlo

Aktualizacia 4.jpg


a následne


Aktualizacia 5.jpg


potvrdením tlačidla Moduly môžete upraviť, ktoré moduly sa majú nainštalovať

Aktualizacia 6.jpg

Nastavenie SPIN2Update s parametrami

Možnosť zadávania zdrojového a cieľového adresáru pomocou argumentov z command line

Dostupné argumenty:

 -l=[PATH] cesta ku lokálnemu adresáru pre nakopírovanie aktualizácií
 -r=[PATH] cesta ku zdroju aktualizačných balíkov
 

pri zadaní argumentov -l a -r budú ignorované hodnoty z cfg súboru a pri aktualizácii sa použijú hodnoty zadané pomocou argumentov


Príklad Príklad:
SPIN2Update.exe -r="\\filserver\spin2_install" -l="c:\spin2_test"

Uživateľské súbory

ak doplníte do

c:\Users\meno\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg

<ignore_list> 
<item>AAAAA</item>
</ignore_list>

kde namiesto AAAAA použijete názov užívateľského súboru, ktorý ak systém nájde, tak daný súbor nepresunie do .trash

Vymazanie starých súborov

úprava od verzie spin2update.exe z 21.2.2017

Spustenie spin2update pred odzálohovaním aktuálnej verzie vymaže z adresára .trash súbory staršie ako 3 mesiace

Používateľ má možnosť nastaviť vlastné obdobie, ak do súboru c:\Users\meno\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg doplní

<delete_trash_older_than_months>X</delete_trash_older_than_months> kde namiesto x zadá číslo

(0-vymaže celý adresár .trash; -1 nevymaže nič; 1,2 vymaže súbory staršie ako počet mesiacov)

Aktualizácia SPIN2 pomocou SPIN2Update

Po jej nastavení (viac viď: Nastavenie SPIN2Update) je použitie jednoduché.

1. Spustíme odkaz na ploche

Ikona.jpg


2. Prebehne kontrola a aktualizácia SPIN2

Aktualizacia 7.jpg

Vykoná sa kontrola súčastí SPIN2. Chýbajúce a zmenené súbory sa doplnia a nahradia správnymi súbormi zo servera, na ktorom sú uložené inštalačné súbory SPIN2.

Kontrola a aktualizácia môže trvať niekoľko sekúnd až minút, v závislosti od rýchlosti počítača a sieťového pripojenia. Typicky, prvotná inštalácia trvá cca niekoľko minút, prvé spustenie v danom dni cca pol minúty a následné spustenia niekoľko sekúnd. Počas priebehu aktualizácie sú zobrazované tipy a triky; veríme, že Vám budú užitočné.

3. Spustí sa samotný SPIN2

Aktualizacia 8.jpg

Príprava inštalačného adresára (sekcia je určená výhradne IT administrátorom)

Pozor Táto sekcia je určená výhradne IT administrátorom

V ďalšom texte predpokladáme, že ako inštalačný server bude použitý fileserver.firma.sk a bude na ňom vytvorený adresár SPIN2_INSTALL.

Inštalačný adresár

Najjednoduchšie inštalačný adresár pripravíme tak, že do neho skopírujeme všetky súbory z FTP lokácie Asseco Solutions, a.s., ktoré sú vydané pre danú verziu SPIN2 (napr. SPIN2_12_08). Obsah adresára potom bude vyzerať nasledovne:

\\fileserver.firma.sk\spin2_install\SPIN2Tricks.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\spin2_content.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Novinky_SPIN2_12_08.docx
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\system_2012_09_24.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\ADM_12_8_20_42.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\BAN_12_8_20_51.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\EMO_12_8_20_35.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\MAIN_12_8_20_1.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PAZ_12_8_20_38.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PKL_12_8_20_45.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\RSD_12_8_20_40.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\SOF_12_8_20_33.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\UCT_12_8_20_23.zip

Konfiguračný súbor

Automatické vytvorenie

Pri prvom spustení spin2update.exe a vyplnení dialógového okna sa vytvorí súbor spin2update.cfg, v ktorom je zapísaná cesta k zdrojovému a cieľovému adresáru a zoznam základných modulov, ktoré sa majú kopírovať do cieľového adresára. konfiguračný súbor spin2update.cfg bude vyzerať nasledovne:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
 <remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
 <local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
 <modules>
  <regexp>(MAIN.*)</regexp>
  <regexp>(.*)</regexp>
 </modules>
</settings>


Tip V prípade, že konkrétny používateľ nemá mať prístup na všetky moduly, je možné upraviť konfiguračný súbor. napr. používateľ má mať prístup len do programu účtovníctvo a banka, konfiguračný súbor bude potom nastavený nasledovne
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <settings>
 <remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
 <local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
 <modules>
  <regexp>(MAIN.*)</regexp>
  <regexp>(UCT.*)</regexp>
  <regexp>(BAN.*)</regexp>
 </modules>
 </settings>

Do cieľového adresára sa prekopírujú len moduly MAIN, BAN a UCT

Šablóna

Šablónu konfiguračného súboru nájdete na FTP

Pre horeuvedený príklad bude konfiguračný súbor spin2update.cfg vyzerať nasledovne:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
 <remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
 <local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
 <modules>
  <regexp>(.*)</regexp>
 </modules>
</settings>
Tip Úplná URL k inštalačnému adresáru je file://\\fileserver\spin2_install
Tip Ako inštalačný server môže byť použitý aj webový server, prístupný cez protokol http. Cesta k inštalačnému adresáru potom bude http://fileserver/spin2_install

Ak takýto pripravený konfiguračný súbor nakopírujete na klientské počítače do používateľovho profilu, tak program SPIN2Update už nebude potrebovať žiadne ďalšie nastavenie.

Cesta ku konfiguračnému súboru:

 1. Windows 7, 8, 10 => c:\Users\[Meno používateľa]\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg
 2. Windows XP=> c:\Documents and Settings\[Meno používateľa]\Application Data\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg